ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/LUFO z dnia 17.04.2020

back to all

W związku z planowanym ubieganiem się o dofinansowanie w ramach III Konkursu Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” TECHMATSTRATEG (konkurs organizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju), Cervi Robotics Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert dotyczących wyboru wykonawcy prac badawczo – rozwojowych.

 

ZAMAWIAJĄCY:

Cervi Robotics Sp. z o. o.

 1. 953E

36-002 Jasionka

NIP: 8133707961

tel. (+48) 17 770 7179

e-mail: contact@cervirobotics.com

www.cervirobotics.com

Cervi Robotics Sp. z o.o. w dalszej treści zapytania ofertowego zwany jest jako Zamawiający.

 1. OSOBA DO KONTAKTU:

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Krzysztof Malik. Zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować na adres: e-mail: krzysztof@cervi.io

 1. CEL ZAMÓWIENIA:

Celem zamówienia jest wybór dostawcy (lub dostawców) prac badawczo – rozwojowych i podpisanie z nimi umowy warunkowej, na potrzeby planowanego do realizacji projektu pod tytułem Nowa technologia wytwarzania lekkich struktur polimerowych inspirowanych bionicznie zapewniająca zwiększoną ochronę elektromagnetyczną.

 

 • PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac badawczo – rozwojowych obejmujących  przeprowadzenie procesu badań mających na celu określenie poziomu zgodności otrzymanych elementów konstrukcyjnych: (1) konstrukcji nośnej UAV), (2) elementów ekranujących układy sterujące i wykonawcze UAV (silniki, elektronika), (3) elementy nośne (śmigła o obniżonym poziomie emisyjności akustycznej), (4) taboru (ochrona przedziałów pasażerskich oraz przedziału maszynisty i sekcji układów zasilania i napędu) z wymaganiami zgodnymi ze specyfikacjami wynikającymi z norm zharmonizowanych, specyfikacji europejskich (w tym Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności) oraz krajowych regulacji. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w Załączniku 3

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:    Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 20.12.2021 r., przy czym okres realizacji Umowy nie może być dłuższy niż 15 miesięcy.

ETAPY REALIZACJI PRAC:

I Etap – max. do 3 miesięcy: Opracowanie Programu badań elementów konstrukcyjnych (30 % ceny ofertowej)

II Etap – max. do 9 miesięcy: Przeprowadzenie badań i analiz technicznych zgodnie z zatwierdzonym Programem badań (50 % ceny ofertowej)

III Etap – max. do 3 miesięcy: Opracowanie dowodów i raportów z prac (20 % ceny ofertowej)

 1. OFERTY CZĘŚCIOWE:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 1. KRYTERIA OCENY:
Kryterium Waga
Wartość netto zamówienia 100%

 

Wybór Oferenta dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów zgodnie z następującą metodologią:

W = N / B * 100% W

W – wynik procentowy badanej oferty

N – Najniższa zaproponowana wartość netto

B – Wartość netto zaproponowana w badanej ofercie

Prosimy o podanie cen w wartościach netto (niezawierających podatku VAT) oraz w wartościach brutto. Prosimy o podanie cen w złotówkach (PLN). Punktacja obliczona zostanie jako proporcja ceny netto najniższej ze złożonych ofert do ceny z oferty ocenianej w postępowaniu pomnożona przez wagę danego kryterium. Porównanie robione będzie dla każdego elementu w tabeli z punktu nr IV. Najkorzystniejszą ofertą, według określonych kryteriów oceny (max. 100 pkt.) zostanie wybrana  oferta zwierająca najniższą cenę netto.

 

 1. WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA:
 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:
 3. posiadają wymagane doświadczenie w zakresie prowadzonych usług analiz technicznych, audytów, przeprowadzonych certyfikacji dla podmiotów zewnętrznych oraz niezbędne zasoby osobowe i techniczne – warunek potwierdzany oświadczeniem zawierającym wykaz ww. usług z okresu 3 lat (2017-2019) oraz listy aktualnie posiadanych zasobów technicznych i osobowych (tylko nazwa stanowisk),
 4. posiadają wdrożony w organizacji system zarządzania jakością (numer certyfikacji) – warunek potwierdzany oświadczeniem,
 5. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – warunek potwierdzany oświadczeniem,
 6. prowadzą działalność zgodną z opisem przedmiotu zamówienia – warunek potwierdzany oświadczeniem,
 7. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia -warunek potwierdzany oświadczeniem,
 8. nie są w stanie likwidacji ani też nie ogłosili upadłość – warunek potwierdzany oświadczeniem,
 9. nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia, społeczne lub zdrowotne – warunek potwierdzany oświadczeniem, nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągniecia korzyści majątkowych; oraz wspólnik spółki jawnej, partner lub członek zarządu spółki partnerskiej; komplementariusz spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej; członek organu zarządzającego osoby prawnej nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągniecia korzyści majątkowych – warunek potwierdzany oświadczeniem,
 10. uwzględniają kryterium środowiskowe – sposób realizacji prac B+R ma pozytywny wpływ na ochronę środowiska, w szczególności poprzez dokonywanie zakupów dostaw i usług niezbędnych do realizacji projektu najbardziej korzystnych pod względem gospodarczym
  i zarazem najbardziej korzystnych w kontekście oddziaływania na środowisko.
 11. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wykluczeni są Oferenci, którzy:

są z Zamawiającym powiązani osobowo lub kapitałowo – warunek potwierdzany oświadczeniem.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Oferentem polegające na:

– uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

– posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

– pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, – pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki tub kurateli.

 

 1. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:
 2. Termin składania ofert kończy się z upływem dnia 24 kwietnia 2020 r. do godz.23.59 (termin został przedłużony do 27 kwietnia 2020 r. do godz.23.59)
 3. Oferta powinna zostać przygotowana na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim lub angielskim.
 5. Oferty należy składać mailem na adres vadym@cervi.io lub pisemnie do siedziby Zamawiającego.
 1. ODRZUCENIE OFERTY:

Zamawiający odrzuca ofertę w następujących przypadkach:

 1. Oferta została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu;
 2. Oferta nie spełnia warunków stawianych w zapytaniu ofertowym, nie zawiera wskazanych Oświadczeń.
 3. Oferta zawiera istotne błędy w wyliczeniu ceny.

 

 1. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY:
 2. Zamawiający ma prawo do kontaktu z Oferentem w celu weryfikacji składanych Oświadczeń.
 3. Niniejsze zapytanie służy do zawarcia umowy warunkowej, stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 4. Warunkiem wejścia w życie umowy z wybranym wykonawcą będzie podpisanie przez zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu w ramach III Konkursu Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” TECHMATSTRATEG.
 5. Umowa może ulec zmianie w przypadku konieczności zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek zmiany zasad finansowania zadania wynikającego z podpisanej przez zamawiającego umowy o dofinansowanie lub innych czynników związanych z realizacją przedmiotu projektu, niezależnych od Zamawiającego.

Załącznik – rozszerzony opis przedmiotu zamówienia

Załącznik – formularz ofertowy

Załącznik – wzór umowy warunkowej